Όροι και Προϋποθέσεις:
Προθεσμία εγγραφής και διαγραφής στα προγράμματα πιστοποίησης:

Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στα προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης μέχρι την καταλυτική ημερομηνία εγγραφής του εκάστοτε προγράμματος. (αυτή συνήθως είναι 10 μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης). Με την παραλαβή της βεβαίωση εγγραφής ο σπουδαστής έχει άμεση και ολική πρόσβαση στους επιμέρους πόρους του προγράμματος που έχει εγγραφή.

Εάν ένας σπουδαστής ο οποίος έχει λάβει την βεβαίωση εγγραφής αποφασίσει ότι εντέλει δεν θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης, έχει το δικαίωμά να ακυρώσει την εγγραφή του πριν την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος είτε ηλεκτρονικά (μέσω email) η με φυσική παρουσία στην γραμματεία του SHC (Smart Hospitality Center). Σε μια τέτοια περίπτωση θα κρατηθεί ένα ποσοστό 25 % για τα έξοδα διαχείρισης & εγγραφής και θα επιστραφεί το υπόλοιπο συνολικό ποσό που έχει δώσει μέχρι και πριν την έναρξη του προγράμματος σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 14 ημερών.

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής κάνει χρήση της υπηρεσίας η παρακολουθήσει μέρος του προγράμματος και δεν προβεί σε επίσημη ενημέρωση διακοπής παρακολούθησης πριν την έναρξη του, τότε και ως εκ τούτου δεν θα επιστραφεί το ποσό των διδάκτρων που έχει δοθεί για το επιλεγμένο πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης.

Όροι πληρωμής: Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής πιστοποίησης, αλλά και την χρήση υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εκάστοτε προγράμματα εκπαίδευσης οι σπουδαστές θα πρέπει αν έχουν καταβάλει το συνολικό ποσό των διδάκτρων πριν από τη έναρξη των μαθημάτων.

Εξειδικευμένο πτυχίο (specialized courses – Certificate & Diploma):

Για την παρακολούθηση των εξειδικευμένων πτυχίων, αλλά και την χρήση υπηρεσιών που σχετίζονται με τα εκάστοτε προγράμματα εκπαίδευσης οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν προκαταβάλει το 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων πριν από την έναρξη των μαθημάτων και το εναπομείναν ποσό θα πρέπει αν εξοφληθεί μέχρι και μετά από 40ημέρες.

Η μη πραγματοποίηση πληρωμών στο παραπάνω χρονικό πλαίσιο θα έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρηση του φοιτητή από το πρόγραμμα εκπαίδευσης και την ανάκληση της πρόσβασης στο δίκτυο του εκπαιδευτικού οργανισμού. Δίδακτρα τα οποία έχουν καταβληθεί έως εκείνη την στιγμή δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται.

page1image49100288

Κόστος Εξέταστρων:
Το κόστος των εξέταστρων συμπεριλαμβάνεται στα συνολικά δίδακτρα του εκάστοτε

προγράμματος επαγγελματικής πιστοποίησης το οποίο έχει επιλέξει ο εκπαιδευόμενος.Έναρξη προγραμμάτων:

Η ημερομηνίες έναρξης των προγραμμάτων κατά την διάρκεια της εκάστοτε περιόδου θα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του SHC (Smart Hospitality Center).

Αναβολές:
Οι σπουδαστές που επιθυμούν να αναβάλουν τη συμμετοχή τους σε ένα από τα πρόγραμμα εκπαίδευσης μπορούν να το κάνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις η οποίες, αξιολογούνται και είναι στη διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης του εκπαιδευτικού οργανισμού, για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών. Στην αναβολή έχουν δικαίωμα εκείνοι που έχουν πληρώσει τα συνολικά δίδακτρα σπουδών.

Επιστροφές χρημάτων:

Οι επιστροφές διδάκτρων πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που καθιστούν τον φοιτητή μη ικανό να συνεχίσει το πρόγραμμα. Οι επιστροφές χρημάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης του SHC (Smart Hospitality Center). Οι εξαιρετικές περιπτώσεις θεωρούνται απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα ενός μαθητή να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του. Γεγονότα όπως: αθλητικές, πολιτιστικές ή εργασιακές δεσμεύσεις κτλ, δεν θεωρούνται εξαιρετικές περιπτώσεις. Υποστηρικτικά έγγραφα π.χ. ιατρικό πιστοποιητικό, αστυνομική δήλωση κλπ. και ανάλογα την περίπτωση, θα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα διακοπής παρακολούθησης του εκάστοτε προγράμματος εκπαίδευσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις επίσης η αναβολή μπορεί να προσφερθεί ως εναλλακτική λύση. Το ποσό που θα επιστραφεί θα είναι ανάλογο με το ποσοστό του προγράμματος το οποίο έχει παρακολούθηση ο σπουδαστής. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσα σε διάστημα 4 εβδομάδων.

Απορρίψεις.

Το SHC διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί δίδακτρα και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υποβολή αιτήσεων.

Διαφορές:

Σε περίπτωση διαφωνίας οι έχων άμεσο και έννομο συμφέρων μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους στα Ελληνικά Δικαστήρια.

Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το info@smarthospitalitycenter.com

Smart Hospitality Center

Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης
Βόρεια Προάστια: Study Smart
Οδό: Αιγιαλείας 54 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: +30 211-4113235
Υπεύθυνος Προγραμμάτων: Κων/νος Χανδρινός Τηλ: 6937-280 440